70+ Best Bhagavad Gita Quotes In Marathi 2023


Updated: December 3, 2023

14


The Bhagavad Gita stands as a beacon of wisdom bhagavad gita quotes in marathi and guidance. Embedded within the epic Mahabharata, this sacred text encapsulates the essence of life, spirituality, and self-realization. Its profound verses, spoken by Lord Krishna to his devoted disciple Arjuna, have transcended time and culture, offering solace and inspiration to millions across the globe. Delving into the Bhagavad Gita in Marathi, the native language of Maharashtra, provides a unique opportunity to connect with the timeless teachings of this revered scripture. The rhythmic cadence of Marathi lends a melodious touch to the Gita’s verses, while the familiar language deepens the resonance of its message. As we embark on this journey through the Bhagavad Gita in Marathi, we prepare to uncover the profound insights that have captivated seekers for centuries, illuminating the path towards enlightenment and personal liberation.

Bhagavad Gita Quotes In Marathi

 • आपला जीवन केवळ भविष्यात नसतो, नाहीतर भूतकाळात आहे; तर आपलं जीवन हे या क्षणात, या वर्तमान क्षणात आहे.
 • जे होतं, ते चांगलं होतं; जे आहे, ते चांगलं आहे; आणि जे होईल, ते चांगलं होईल.
 • मन हे अशांत असतं; परंतु त्याला वशीकरण करणं कठीण आहे. तसेच, विशेष अभ्यासाने मनाला वशीकरण केलं जातं.
 • जीवनात मनाची शांती सर्वांत महत्त्वाची आहे; इतर संपत्तींची मोठी मूल्यंकन करू शकत नाही.
 • हरकत केलेल्या कर्माने माणूस महान बनतो, त्याचं जन्माने नाही.
 • फळाची इच्छा करू नका, पण खरं काम करा; आपलं कर्म ईश्वराच्या चरणी समर्पित करा, हे असंख्य धर्माचं मूळं आहे.
 • जेव्हा व्यक्तीची आवड बदलते, तेव्हा त्याचं वागणं बदलतं.
 • शांत राहा, कारण दुसऱ्याला कधीही तुला मोठं उत्तर द्यायचं नसतं; आणि कोणताही क्षमा करून देणं केवळ मोठ्या मानवी गुणाचं आहे.
 • संदेह केलेल्या व्यक्तीला या जगात काहीही आनंदाने अनुभवायचं मिळतं नाही; कारण संशय हे सदैव शत्रूसमान काम करतं.
 • मनाला नियंत्रित केलं नसतं, तर ते एक शत्रूसमान बनतं.

Bhagavad Gita Thoughts In Marathi

 • कोणीही आपल्या कर्मांमुळे वळवून जाऊ शकत नाही, कारण कर्माचे फळ भोगावेच लागते.
 • माणूस ज्याच्या विश्वासानुसार आहे, तो तसा व्यक्तिमत्व तयार होतो; जसा विश्वास, तसेच त्याचे आत्मसमर्पण बद्दल ठरतो.
 • माफी मागणं आणि शांततेत राहणं शिकाले तर तुमच्यात तगडी ताकद येईल, ज्याने आपल्या किंवा इतरांच्या मार्गावर स्वतःचा रस्ता तयार करेल.
 • इतिहास सांगतो कि भूतकाळात सुख होतं, विज्ञान सांगते कि भविष्यात सुख मिळेल; परंतु धर्म सांगतो कि मन पवित्र आणि आत्मविचार चांगले असतील तर दररोज सुख मिळेल.
 • अती आनंदी असताना आणि अती दुःखी असताना कधीही ती अंतिम निर्णय घेऊ नका. कारण इथे तुम्हाला सुचलेले दोन्ही परिस्थितित साहित्य निर्णय घेऊ शकत नाहीत.
 • ज्याच्या संयमाने साध्य नसलेलं, त्याच्या ताकदेची बरोबरी कोणाही करू शकत नाही.
 • माणूस प्रतिक्षा करतो की त्याच्या भाग्याचे दोष मिळतात, पण ती माहीत असताना कि त्याचं कर्म मोठं आहे, जो फक्त त्याच्या हातात आहे.
 • सत्य हे कधीच असं सांगत नाही, की “माझं सत्य आहे”, परंतु खोटं हे नेहमी वाचवलं जातं की “माझं सत्य हे आहे”.
 • ज्याचं परिणाम चांगलं असतं, तो त्याचं कर्म कोणतंच वाईट नसतं; परंतु चांगलं कर्म हे त्याचं जो उद्देश वाईट नसतं.
 • पृथ्वीवर ऋतूंचं बदल कसंतात, म्हणजेच माणसाच्या जीवनात सुख-दुःख कसंतात.

Bhagavad Gita Quotes In Marathi On Happiness

 • जेव्हा माणूस आपल्या कामात आनंद सोडतो, तेव्हा त्याला पूर्णत्व सापडतं.
 • इंद्रिये आणि ज्ञानाने निर्मित झालेलं आनंद अवस्थेत दुःखाचं कारण बनतं.
 • तुझं, माझं, छोटं, मोठं – यात्रेला भ्रांती न करता, सर्वात आपलं आहे आणि तुम्ही सर्व काही आहात.
 • प्रेमाचं अर्थ आहे सेवा करणे आणि सेवा करणे म्हणजे सदैव आनंदी राहणे.
 • जी गोष्ट तुमच्याला आवडत नसली ती दुसऱ्यांसाठी कधीच करू नका.
 • माणसाचं हृदय पवित्र असलं तरी त्याचं प्रेम बाहेरूनही चिरंजीव ठरतं.
 • कृष्णासाठी राधेचं प्रेमपत्र लिहिलं, परंतु पत्रातलं वाचा, तेथं केवळ कृष्णाचं नाव आहे.
 • जेव्हा तुम्ही ईश्वरावर खरंप्रेम करता, तेव्हा तुम्ही कोणत्याही गोष्टीसाठी संशयाही न ठेवता, प्रेम करू लागता.
 • जीवनात शांती हवी असेल तेव्हा नेहमी सतुलित आणि संतुलित जीवन जगावं.
 • आनंद आणि शांती त्यांना मिळतं, ज्या सर्व इच्छांपासून दूर, कोणत्याही आपत्तीत सुरक्षित, अंहकाराशिवाय काम करतात.

Bhagvad Gita Shlok In Marathi

 • जेव्हा माणूस आपल्या कामात आनंद सोडतो, तेव्हा त्याला पूर्णत्व सापडतं.
 • इंद्रिये आणि ज्ञानाने निर्मित झालेलं आनंद अवस्थेत दुःखाचं कारण बनतं.
 • तुझं, माझं, छोटं, मोठं – यात्रेला भ्रांती न करता, सर्वात आपलं आहे आणि तुम्ही सर्व काही आहात.
 • प्रेमाचं अर्थ आहे सेवा करणे आणि सेवा करणे म्हणजे सदैव आनंदी राहणे.
 • जी गोष्ट तुमच्याला आवडत नसली ती दुसऱ्यांसाठी कधीच करू नका.
 • माणसाचं हृदय पवित्र असलं तरी त्याचं प्रेम बाहेरूनही चिरंजीव ठरतं.
 • कृष्णासाठी राधेचं प्रेमपत्र लिहिलं, परंतु पत्रातलं वाचा, तेथं केवळ कृष्णाचं नाव आहे.
 • जेव्हा तुम्ही ईश्वरावर खरंप्रेम करता, तेव्हा तुम्ही कोणत्याही गोष्टीसाठी संशयाही न ठेवता, प्रेम करू लागता.
 • जीवनात शांती हवी असेल तेव्हा नेहमी सतुलित आणि संतुलित जीवन जगावं.
 • आनंद आणि शांती त्यांना मिळतं, ज्या सर्व इच्छांपासून दूर, कोणत्याही आपत्तीत सुरक्षित, अंहकाराशिवाय काम करतात.
 • User
  write top 20+ wishes in Bhagvad Gita Shlok In Marathi
  ChatGPT
  Certainly! Here are some wishes inspired by Bhagavad Gita shlokas in Marathi:
 • जीवनात आपले कर्म सतत प्रेरणा देऊ, येथे भगवद्गीतेची शिक्षा असो.
 • कर्म करून फळ कधीही अपेक्षा न करता, तुमचं योग्य देवत्व हे स्वीकारणारं.
 • अहंकाराशिवाय भाग्य तुमचं हरपावो, भगवत्संगतीत सदैव सुखाचं वास होवो.
 • धर्माचं अनुसरण करा, त्यात आपलं संघटन असो, असो व्यक्तिमत्व सुधारित होवो.
 • असं विचारा की जीवनातील समस्या आपलं शिष्य असो, तुमचं बुद्धीपरंपरा सजीव राहो.
 • आत्मनो मोक्षार्थं जगद्धिताय च – तुमचं काम करून लोकांसाठी भलं करा आणि मोक्षासाठी प्रयत्नशील राहो.
 • कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन – फळ कसंतात अपेक्षा करू नका, आपलं कर्म सतत चालू राहो.
 • जीवनात शांतता, संतुलन, आणि संयम हवं, त्यात भगवद्गीतेची आज्ञा घेतली जातं.
 • आत्मनं रतिः स्थाप्य आत्मनि योगी समः – आपलं आत्मा आपल्या कामात निरंतर आनंदी रहो.
 • भगवद्गीतेच्या मार्गाने जीवनातील धर्म, अर्थ, काम, आणि मोक्ष सर्व सुखांचं स्रष्ट व्हा.
 • योगेन चित्तस्य पदेन वाचां – ध्यानाचं योग आपलं मानसिक स्थिती सुधारित करो.
 • जीवनातील अत्यंत सुखद वेळा, जेव्हा तुमचं कर्म योग्य आणि धार्मिक असतं.
 • योगिनं कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वा आत्मशुद्धये – कर्मयोगाचं अनुसरण करून समस्त बंधनांमुक्त होवो.
 • भगवद्गीतेचं उपदेश नेत्या भीमा – या भगवत्गीतेची शिक्षा आपलं मार्गदर्शन करो.
 • जीवनात आपलं आत्मविश्वास बनवा, ज्यात भगवद्गीतेच्या सिद्धांतांची मूर्ती राहे.
 • आपलं कर्म नेत्या योगेन समः – तुमचं काम योगेचं सुधारित होईल, ज्यात तुम्ही समता ठरवता.
 • जीवनात संतुलन आणि संयम हवं, त्यात तुमचं योगदान आहे.
 • आत्मविकासासाठी आपलं जीवन संयमित ठरवा, ज्यात तुमचं आत्मा सर्वदा सुखी रहतं.
 • जीवनात आपलं योग्य दिशा ठरवा, ज्यात तुमचं कर्म आणि लक्ष्य सादर होईल.
 • आत्मविश्वास ठेवता तुमचं जीवन जिंकता येईल, भगवद्गीतेचं सार्थक मार्ग अनुसरण करता.

Bhagavad Gita Marathi Quotes On Success

 • योगी सदैव अगदीच समर्थ असतो, त्याने सर्व क्षेत्रांतरात यशाचं विजय प्राप्त केलं.
 • कर्मयोगाचं मार्ग आपलं व्यापारिक सफलतेत सहायक होतं.
 • सदैव योगाने आपले कार्यांतरात संपन्नतेचं सूचन करवं.
 • आत्मनो मोक्षार्थं जगद्धिताय च – तुमचं कर्म सामाजिक संगणक्षेत्रात सर्व लोकांसाठी उपयुक्त करा.
 • योगीचं मन सदैव शांत, आपल्या लक्ष्यांमुळे सादर होतं.
 • भगवद्गीतेचं सर्व आशीर्वाद तुमच्यासाठी असो, आणि सर्व कार्ये सिद्ध होवो.
 • कर्मयोगाचं अनुसरण करता तुमचं जीवन एक संतुलित आणि सफल जीवन व्हावं.
 • सर्व संघटनांमुक्त होता तुमचं मन, त्यात तुमचं कर्म अत्यंत सफल होवं.
 • तुमचं कर्म सतत समर्थांतरात असो, त्यात तुमचं यश निश्चित होवं.
 • तुमचं उद्दीपन योगदानांमुळे सर्वत्र स्थानांतरात असो.
 • कर्मयोगाचं आचरण केलं तर तुमचं जीवन सुखद व्हावं, आणि सफल व्हावं.
 • भगवद्गीतेचं सार्थक मार्ग निर्देशन करता तुमचं जीवन सर्वत्र यशस्वी बनवो.
 • तुमचं कर्म तुमच्या लक्ष्यांसाठी सहाय्यकरंतरात असो, त्यात तुमचं विजय सुनिश्चित होवं.
 • आपलं मन योगीचं मन असो, त्याने सफलतेचं मार्ग सापडलं.
 • योगी बनून जीवनात धैर्य, संयम, आणि सफलता येतात.
 • तुमचं कर्म स्वयंवशी तुमचं असो, त्यात तुमचं यश बाळगोंच.
 • कर्मयोग आणि भगवद्गीतेचं अध्ययन करता तुमचं मन सुधारित होईल, आणि सफलता तुमचं अनुसरण करेल.
 • तुमचं आत्मविकास स्थिर रहो, ज्यात तुमचं जीवन संपन्न होवो.
 • भगवद्गीतेचं आज्ञांचं अनुसरण करून तुमचं कर्म नियमितपणे सादर होवो.
 • तुमचं कर्म तुमच्या संघटनांसाठी योग्य असो, ज्यात तुमचं सफलता सुनिश्चित होवो.
What is the Bhagavad Gita?

The Bhagavad Gita is a sacred Hindu scripture that is part of the Indian epic Mahabharata. It is a conversation between Prince Arjuna and Lord Krishna, who serves as his charioteer. The Gita addresses the moral and philosophical dilemmas faced by Arjuna on the battlefield.

What is the central message of the Bhagavad Gita?

The central message revolves around duty (dharma), righteousness, and the paths to spiritual realization. It emphasizes selfless action, devotion to God, and the importance of finding inner peace amidst life’s challenges.

How many chapters are there in the Bhagavad Gita?

 The Bhagavad Gita consists of 18 chapters, each known as a “yoga,” focusing on different aspects of life, duty, and spirituality.

Can people of other religions benefit from the Bhagavad Gita?

Yes, the teachings of the Bhagavad Gita are not confined to any particular religion. Its universal principles of duty, righteousness, and spiritual growth can be appreciated and applied by people of various faiths.

How does the Bhagavad Gita address the concept of God?

The Bhagavad Gita describes God as the Supreme Being, and Lord Krishna reveals various aspects of divinity. It teaches that individuals can connect with the Divine through devotion, selfless action, and a sincere heart.

Conclusion

Bhagavad Gita, a revered Hindu scripture, imparts timeless wisdom applicable to people of all backgrounds. With its central themes of duty, righteousness, and spiritual growth, the Gita addresses universal challenges.

Its teachings on selfless action, devotion, and finding inner peace resonate across religions. The 18 chapters offer profound insights into navigating life’s complexities, making ethical choices, and connecting with the divine.

Whether seeking philosophical guidance or practical life lessons, the Bhagavad Gita stands as a beacon of wisdom that transcends cultural and religious boundaries, providing valuable insights for modern living.


Asifali

Asifali

Please Write Your Comments