30+ Best Karma Bhagavad Gita Quotes In Kannada Language 2023


Updated: December 7, 2023

25


ಜೀವನದ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಎದುರಿಸುವ ಸವಾಲುಗಳು, karma bhagavad gita quotes in kannada language ಅನುಭವಿಸುವ ಸುಖ-ದುಃಖಗಳು, ನಮ್ಮ ಕರ್ಮಗಳಿಂದಲೇ ನಿರ್ಧಾರವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮಂಡಿಸುತ್ತದೆ. ಕರ್ಮ ಯೋಗದ ತತ್ವವನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯು, ಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ಫಲಾಸಕ್ತಿಯಿಲ್ಲದೆ, ನಿಷ್ಕಾಮ ಭಾವದಿಂದ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದೆಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ, ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿರುವ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಈ ಪದ್ಯಗಳು ಜೀವನದ ಸತ್ಯವನ್ನು ಅರಿಯಲು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕರ್ಮಗಳ ಮೂಲಕ ಉನ್ನತ ಜೀವನವನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ.

Karma Bhagavad Gita Quotes In Kannada

 • ಕರ್ಮ ಮಾಡುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡುವುದು ಮುಖ್ಯ.
 • ನಿನ್ನ ಕರ್ಮದಿಂದ ಬರುವ ಫಲಕ್ಕೆ ದಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನ ಕೊಡು, ಫಲಕ್ಕೆ ಆಸಕ್ತನಾಗಬೇಡ.
 • ಯಾವ ಕೆಲಸವನ್ನೂ ದ್ವೇಷಿಸಬೇಡ, ದೇವರು ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಹನು.
 • ಯಾರಿಗೆ ಏನನ್ನೂ ನೀಡಬೇಡ, ಯಾರಿಂದ ಏನನ್ನೂ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬೇಡ; ಕರ್ಮವೇ ಮಹಾತ್ಮನ ಧರ್ಮ.
 • ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕೆಲಸವನ್ನೂ ಬಿಡಬೇಡ, ಅದು ನಿನ್ನ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಮುಖ್ಯ.
 • ನೀನು ನಿನ್ನ ಕರ್ಮವನ್ನು ಯಾವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀಯೆಯೋ ಅದಕ್ಕೇ ಫಲ ಬರುತ್ತದೆ.
 • ಕರ್ಮವು ಬದಲಾಗದ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ, ಬದಲಾಗಬೇಕಾದರೆ ನೀನೇ ಬದಲಾಗಿ.
 • ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುಖ ದುಃಖಗಳನ್ನು ಸಮಾನವಾಗಿ ನೋಡು, ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಆಸಕ್ತನಾಗಬೇಡ.
 • ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಇರಿಸಬೇಡ, ಫಲದ ಬಗ್ಗೆ ಆಕರ್ಷಣೆಯಿಟ್ಟು ಕೊಂಡಿರಬೇಡ.
 • ನೀನು ಯಾವ ಕೆಲಸವನ್ನೂ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಅದನ್ನು ಪ್ರೇಮದಿಂದ ಮಾಡು.
 • ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ನೀನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಬೇಕಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಪೂರ್ವಕೃತ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಗತ್ಯ.
 • ದುಡುಕುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀನು ಕರ್ಮಮಗ್ನನಾಗಿರಬೇಕು, ಫಲಾಸಕ್ತನಾಗಬಾರದು.
 • ಯಾರು ಸಹನಾಶೀಲರೋ, ಅವರು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಮಹಾತ್ಮರು.
 • ಯಾರು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೋ, ಅವರು ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನನ್ನು ಸಾಕಾರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು.
 • ಯಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಫಲಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಫಲದ ದೃಷ್ಟಿಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೋ ಅವರು ಮುಕ್ತಾತ್ಮರು.
 • ನೀನು ದ್ವೇಷಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಯತ್ನಿಸು, ಆದರೆ ದ್ವೇಷನಿಮಿತ್ತವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬೇಡ.
 • ನೀನು ದ್ವೇಷಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಿನ್ನನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ; ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದೀಯೆಯೋ ಅದೇ ನಿನಗೆ ಬರುವುದು.
 • ನಿನ್ನ ಕರ್ಮದ ಮೂಲಕ ನೀನು ನಿನ್ನನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಬೇಕಾದರೆ, ಪ್ರೀತಿಯ ಕುಣಿತ ಹಾಕು.
 • ನಿನ್ನ ಕರ್ಮವು ಪ್ರೇಮಭರಿತವಾಗಿದ್ದರೆ, ಅದು ಸದಾ ಫಲಕ್ಕೆ ಅರ್ಹ.
 • ಕರ್ಮವು ನಿನ್ನ ಆತ್ಮವನ್ನು ಪ್ರಕಾಶಗೊಳಿಸಬೇಕಾದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೇಮವನ್ನು ಸೇರಿಸು.
What is karma according to the Bhagavad Gita?

 In the Bhagavad Gita, karma refers to action, and it emphasizes performing one’s duties selflessly and without attachment to the results.

How does the Bhagavad Gita view the concept of destiny?

The Bhagavad Gita acknowledges destiny but emphasizes that individuals have the power to shape their destiny through their actions (karma) and choices.

Is karma only about physical actions, or does it include thoughts and intentions?

Karma encompasses not only physical actions but also thoughts and intentions. The Gita emphasizes purity of motive and intention in addition to righteous actions.

How can one balance personal desires with selfless action, as suggested by the Bhagavad Gita?

 The Gita teaches the concept of performing one’s duties without attachment to the fruits of the actions. By focusing on duty and righteousness, one can strike a balance between personal desires and selfless action.

How can karma lead to spiritual growth and self-realization?

By performing selfless and righteous actions, individuals purify their minds and cultivate a sense of detachment. This, in turn, leads to spiritual growth and a deeper understanding of the self.

Conclusion

The teachings of karma in the Bhagavad Gita offer profound insights into leading a purposeful and meaningful life.

Karma, as defined in the Gita, encompasses not only physical actions but also thoughts and intentions. The emphasis on performing duties selflessly, without attachment to outcomes, is a central theme.

Through the practice of karma yoga, individuals can find a path to spiritual growth, self-realization, and a balanced approach to success and failure.

The Gita guides us to face challenges with resilience, approach work with integrity, and view every action as an opportunity for personal and spiritual development.

Ultimately, the principles of karma provide a timeless guide for navigating the complexities of life with wisdom and purpose.


Asifali

Asifali

Please Write Your Comments